نوشته‌ها

استفاده از هیالورونیداز انسانى در کاشت موى طبیعى

استفاده از هیالورونیداز انسانى در کاشت موى طبیعى

در پیوند موى‌طبیعى به‌روشFUT یک‌نوار ‌باریک از پوست قسمت اکسى‌پیتال برداشته‌مى‌شود. سپس محل برداشت سوچرشده و معمولاً یک ‌اسکار خطى ‌باریک (که در زیرخواب موهاى پشت‌سر مخفى مى‌شود) به‌وجود‌مى‌آید. واضح ‌است ‌که (تاحد ‌معینى) هرچقدر میزانLaxity پوست بیشتر باشد، اسکار حاصله زیباتر خواهد بود. استفاده از آنزیم هیالورونیداز در‌این‌مرحله ازFUT مى‌تواند به‌کوچک‌تر و ناپیداترشدن اسکار کمک‌کند. این اثر بخصوص درمورد FUT دوم و به‌بعد (که اسکار عمل‌هاى قبلى وجود دارند) اهمیت بیشترى را نشان‌مى‌دهد.

آنزیم هیالورونیداز در ابتدا از منشأ حیوان (گاو و گوسفند) به‌دست‌مى‌آمده و مشکلاتى داشته‌است. تعدادى از‌این مشکلات عبارتند‌از:

الف) احتمال واکنش‌آلرژیک درصورت تکرار تزریق

ب) احتمال انتقال آنسفالیت‌اسپونجى فورم به‌دلیل وجود Prionها که ‌البته این احتمال خیلى نادراست.

پ) تحریک پیدایش پاسخ التهابى درمحل تزریق.

ادامه مطلب …