عمل زیبایی بینی

قابل عمل جراحی بینی بدون مشکل می باشد.