استفاده از هیالورونیداز انسانى در کاشت موى طبیعى

استفاده از هیالورونیداز انسانى در کاشت موى طبیعى

در پیوند موى‌طبیعى به‌روشFUT یک‌نوار ‌باریک از پوست قسمت اکسى‌پیتال برداشته‌مى‌شود. سپس محل برداشت سوچرشده و معمولاً یک ‌اسکار خطى ‌باریک (که در زیرخواب موهاى پشت‌سر مخفى مى‌شود) به‌وجود‌مى‌آید. واضح ‌است ‌که (تاحد ‌معینى) هرچقدر میزانLaxity پوست بیشتر باشد، اسکار حاصله زیباتر خواهد بود. استفاده از آنزیم هیالورونیداز در‌این‌مرحله ازFUT مى‌تواند به‌کوچک‌تر و ناپیداترشدن اسکار کمک‌کند. این اثر بخصوص درمورد FUT دوم و به‌بعد (که اسکار عمل‌هاى قبلى وجود دارند) اهمیت بیشترى را نشان‌مى‌دهد.

آنزیم هیالورونیداز در ابتدا از منشأ حیوان (گاو و گوسفند) به‌دست‌مى‌آمده و مشکلاتى داشته‌است. تعدادى از‌این مشکلات عبارتند‌از:

الف) احتمال واکنش‌آلرژیک درصورت تکرار تزریق

ب) احتمال انتقال آنسفالیت‌اسپونجى فورم به‌دلیل وجود Prionها که ‌البته این احتمال خیلى نادراست.

پ) تحریک پیدایش پاسخ التهابى درمحل تزریق.

سپـس دانشمندان توانستند هیالورونیـــداز را از منشأ انسانی تهیه ‌نمایند و نوع Recombinant آن (Human Recombinant Hyaluronidase=HRH) خلوص بسیار بالایى (١٠٠برابر) نسبت‌به ‌فرم‌هاى قبلى ‌دارد.

احتمال ‌واکنش ‌آلرژیک ‌در HRH‌ بسیارکم (زیر ۰/۱درصد) بوده و خطر انتقال‌آنسفالیت صفر است. HRH برخلاف هیالورونیداز حیوانى موجب مهار پاسخ التهابى در محل تزریق‌شده که برترى بزرگى به‌حساب مى‌آید.

تزریقHRH موجب شکسته‌شدن باندهاى گلیکوزیدیک اسید‌هیالورونیک (و نیز سایر اسیدموکوپلى ساکاریدهاى بافت همبندى) شده و موجبات هیدرولیز اسیدهیالورونیک را فراهم مىآورد. اثرات بافتى HRH عبارتند‌از:

الف)کاهش ویسکوزیته سیمان بین‌سلولى بافت‌همبند به‌دلیل اثر روى باندهاى‌کلاژن که این عملکرد موجب افزایش(موقتى) انعطاف‌پذیرى‌Laxity بافتى مى‌گردد. این اثر توجیه‌کننده استفاده‌از HRH در برداشت نوارپوستى درروشFUT است.

ب) افزایش پخش‌شدن مایعات‌تزریق‌شده (مانند داروى‌بی‌حسى) و نیز ترانسودا و اگزوداهاى بافتى و درنتیجه تسهیل در جذب این ‌مایعات.

پ) افزایش نفوذپذیرى‌بافت‌ها.

 

• طریقه استفادهHRH:

۱سى‌سىHRH (که‌حاوى ١٥٠واحد مى‌باشد) در ٤٠ سى‌سى نرمال‌سالین رقیق‌شده و بعدازانجام بی‌حسى درمنطقه پشت‌سر دونور تزریق مى‌گردد. تزریق بااستفاده از سرسوزن شماره٣٠ (به‌طول نیم‌اینچ) انجام‌شده و محل‌تزریق ‌۱سانتیمتر بالا و پایین مارژین نوار قابل‌برداشت‌است. تزریقات عمقى (تاسطحGalea) بوده و به دور از مارژین نوار انجام‌شده و معمولاً ۲۰تا۳۰‌سى‌سى تزریق‌مى‌گردد.

اثر تزریق بلافاصله ظاهرشده و ١٠دقیقه بعد به حداکثر مى‌رسد و ٤٨ساعت به‌طول‌مى‌انجامد. بدون در‌نظرگرفتن ‌Elasticity اولیه‌پوست و وجود یا عدم‌وجود اسکارFUT قبلى، همیشه Laxity اسکالپ با انجام تزریق هیالورونیداز افزایش معنى‌دارى پیدامى‌کند.

گزارشات حاکى‌از آ‌ن‌است که باتزریق HRH میزان Vertical Scalp Laxity درحدود ٥٣درصد (تقریباً٦میلی‌متر) بیشترشده و تعدادگرافت‌هاى به‌دست‌آمده نیز در‌حدود ١٢درصد افزایش پیدا‌مى‌کند. به‌دلیل‌کاهشTension پوست عرض نوار قابل‌برداشت نیز به‌میزان ۲۰تا۱۱۱‌درصد افزایش نشان‌مى‌دهد.

منفعت‌جانبى(و بسیارکمک‌کننده) تزریقHRH کاهش حس‌کشیده‌شدن پوست پشت‌سر دربیـمار (و درد حاصله) در ٤٨ساعت‌ابتدایی بعدازFUT بوده و جالب‌است که این اثرات،‌کم‌و بیش‌تا۲هفته (یعنى‌تا زمان بازسازى‌کامل باندهاى‌کلاژن) به‌طول مى‌انجامد.

اگرچه درتزریقHRH به‌دلیل‌داشتن منشأ انسانى (آلبومین‌خون) و فقدان پارتیکل‌هایى همچون Prion و Thimerosal واکنش‌آلرژیک خیلى‌نادر مى‌باشد ولى برای احتیاط بهتراست تست‌پوستى انجام‌شود. ‌۳واحد (۰/۰۲سى‌سى) از محلول رقیق‌نشده (١٥٠واحد در سى‌سى)، تزریق اینترادرمال انجام و ۵‌دقیقه بعد نتیجه خوانده مى‌شود.

به‌صورت عادى‌گاهى بعد‌ازFUT ریزش‌موقتى‌مو و اریتم‌پوست دراطراف محل‌برداشت (Peri-incisional) مشاهده‌مى‌شود. درکمتر‌از ‌۵درصداز بیماران با تزریق HRH ریزش‌مو و اریتم فوق‌مقدارى بیشتر مى‌گردد که اهمیتى‌ندارد.

تزریقHRH با دومکانیسم موجب بهبود ترمیم زخم و زیباترشدن اسکار حاصله به‌دلیل کاهش عرض اسکار مى‌شود:

الف) کاهشTensionبافت
ب) مهار پاسخ‌التهابى

 

تزریقHRH درصورت وجود عفونت‌لوکال ممنوع‌می‌باشد زیرا ممکن‌است موجب‌گسترش آن گردد. به‌دلیل تسهیل در پخش‌شدن‌مایعات، ‌اینطور تصورمى‌شود که باتزریقHRH اثر ماده بی‌حسى کمتر باقى‌مانده و نیاز به تزریق‌لیدوکائین بیشترمى‌شود ولى باکمال تعجب این‌ موضوع به‌صورت برعکس رخ‌‌می‌دهد؛ به‌طورى‌که اثر بی‌حسى بیشترمانده و مقدار مصرف لیدوکائین نیز افزایش پیدا‌نمى‌کند.

درمجموع‌تزریقHRH یک روش مطمئن و بدون‌عارضه براى برداشت‌نوارFUT با عرض بیشتر ولى بدون‌اسکار وسیع‌تر مى‌باشد.